PT COMPUTER
141 - Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313.791.446 – DĐ: 0981.380 189 * 0981.380 186 Email: info@ptcomputer.com.vn